Ὕμνοι ἤτοι προοίμια (Homeric Hymns)


Read by Ἑλένη Κεμικτσή

(5 stars; 1 reviews)

Οἱ Ὁμηρικοὶ Ὕμνοι ἐντάσσονται στὰ πλαίσια τῶν ἐργασιῶν πού ξεκίνησα ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια στὴν ἰστοσελίδα μου Projet Homere (Σχέδιο Ὁμήρου (γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα στὸ σύνολό της)) - http://www.projethomere.com

Ὅπως ἦταν φυσικό, ξεκίνησα τὴν προσπάθεια μου μὲ τὴν ἠχογράφηση τῆς Ὁμηρικῆς ποιήσεως διότι πιστεύω ὅτι βρίσκεται στὴν κορυφὴ τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς δυτικῆς λογοτεχνίας ἀφοῦ πρόκειται γιὰ τὰ πρῶτα λογοτεχνικὰ ἔργα - Ἐπίσης θεωρῶ ὅτι αὐτὰ τὰ σπουδαῖα ἀρχαῖα ἑλληνικὰ λογοτεχνικὰ ἔργα πρέπει νὰ ἠχογραφηθοῦν ἀπὸ ἑλληνικὲς φωνὲς .

The Homeric Hymns are part of the work that I started a few years ago on my website, Projet Homere (Homer Project (For the Greek language as a whole)) - http://www.projethomere.com

As I naturally started my effort with the recording of Homeric poetry because I believe it is at the top of Greek and Western literature Since they are the first literary works. Ι also believe that these great ancient Greek literary works must be recorded by Greek voices.

Les Hymnes Homériques font partis des travaux que j'ai commencés il y a quelques années sur mon site Projet Homère( sur la langue grecque dans sa globalité) : http://www.projethomere.com

Comme il était naturel , j'ai débuté les enregistrements avec la poésie homérique qui est au somment de la littérature grecque et occidentale puisqu'il s'agit des premières œuvres littéraires. Je suis persuadée qu'il est important que les anciennes œuvres littéraires grecques soient enregistrées par des voix grecques.

Summary by Ἑλένη Κεμικτσή. (5 hr 1 min)

Chapters

Α. Εἲς Ἀπόλλωνα 1:05:52 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
Β. Εἲς Ἑρμῆν 1:07:08 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
Γ. Εἲς Ἀφροδίτην 33:11 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
Δ. Εἲς Δήμητραν 58:13 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
Ε. Εἲς Ἀφροδίτην 3:20 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΣΤ. Εἲς Διώνυσον 7:22 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
Ζ. Εἲς Ἄρεα 3:10 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
Η. Εἲς Ἄρτεμιν 1:59 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
Θ. Εἲς Ἀφροδίτην 1:41 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
Ι. Εἲς Ἀθήναν 1:34 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΙΑ. Εἲς Ἥραν 1:31 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΙΒ. Εἲς Δήμητραν 1:21 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΙΓ. Εἲς Μητέρα Θεῶν 1:37 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΙΔ. Εἲς Ἡρακλέα Λεοντόθυμον 2:02 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΙΕ. Εἲς Ἀσκληπιόν 1:35 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΙΣΤ. Εἲς Διοσκούρους 1:33 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΙΖ. Εἲς Ἑρμῆν 2:22 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΙΗ. Εἲς Πᾶνα 6:35 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΙΘ. Εἲς Ἥφαιστον 1:55 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
Κ. Εἲς Ἀπόλλωνα 1:36 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΚΑ. Εἲς Ποσειδῶνα 1:52 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΚΒ. Εἲς Δία 1:32 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΚΓ. Εἲς Ἑστίαν 1:38 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΚΔ. Μούσας καὶ Ἀπόλλωνα 1:55 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΚΕ. Εἲς Διόνυσον 2:36 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΚΣΤ. Εἲς τὸν αὐτόν 3:23 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΚΖ. Εἲς Ἄρτεμιν 3:27 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΚΗ. Εἲς Ἀθήναν 3:12 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΚΘ. Εἲς Ἑστίαν καὶ Ἑρμῆν 2:44 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
Λ. Εἲς Γῆν Μητέρα Πάντων 3:18 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΛΑ. Εἲς Ἥλιον 3:27 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΛΒ. Εἲς Σελήνην 3:27 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
ΛΓ. Εἲς Διοσκούρους 3:15 Read by Ἑλένη Κεμικτσή

Reviews

Thank you very much!


(5 stars)

Thank you very much for this great job