Prairieblummen


Read by LibriVox Volunteers

Den ëmfangräichste Gedichtband vu Lëtzebuerger, déi am 19. Joerhonnert an d'USA ausgewandert sinn. Theme sinn Erënnerungen un d'Heemecht, d'Liewen an Amerika, d'Pionéierzäit, d'Solidaritéit innerhalb vun der Lëtzebuerger Communautéit, d'Relioun an amerikanesch a lëtzebuergesch Soen a Geschichten. D'Buch ass 1883 zu Dubuque, Iowa, erauskomm. Auteure sinn den Zeitungsmann Nicolas Gonner (1835-1892), de Farmer an Dichter Nicolas Edouard Becker (1842-1920), besser bekannt als Beckesch Klos, an de Jean-Baptiste Nau (1859-1891), deen nëmmen e puer Joer an Amerika war ier en erëm zréck op Lëtzebuerg komm ass.

The largest poetry collection of 19th-century emigrants from Luxembourg to the United States. Topics are reminiscences about Luxembourg, the new life in America, pioneers, solidarity, religion as well as American and Luxembourgish folklore. Published in Dubuque, Iowa, in 1883, it contains poems by newspaper editor Nicolas Gonner (1835-1892), farmer and poet Nicolas Edouard Becker (1842-1920), better known as Beckesch Klos, and Jean-Baptiste Nau (1859-1891), who only spent a few years in the Unites States before returning to Luxembourg. - Summary by Sandra Schmit (3 hr 5 min)

Chapters

Fîrwûrt 2:43 Read by cathar maiden
E puor wûrt îwer d'orthographie 10:54 Read by cathar maiden
Ons streiszchen 1:43 Read by Sonia
Lidder a gedîchter fum J. B. Nau: E sonett 1:10 Read by Sonia
E stûrm um mèr 1:40 Read by Sonia
Esó as dât 1:40 Read by Sonia
Hêm ! erém hêm ! 2:07 Read by cathar maiden
Loscht fer ze rêsen 2:51 Read by Sonia
D'ferlôszent kant 2:47 Read by Sonia
Wèn as uochtonk wèrt ? 1:21 Read by cathar maiden
Zefriddenhêt fum létzebûrger an Amérika 1:40 Read by Sonia
De bèrchmann 2:07 Read by cathar maiden
Lidder a gedîchter fum N. E. Becker: Stë fest mei jong ! 1:02 Read by cathar maiden
Bauereliddchen 1:23 Read by Sonia
Gelt ! gelt ! gelt ! 2:21 Read by Sonia
Zur erénneronk 3:17 Read by Sonia
Am frëjôr 2:17 Read by cathar maiden
Zwê biller 1:18 Read by Sonia
Wanterlitt 4:16 Read by Sonia
Den âlen a séng peif 1:39 Read by Sonia
Den âle sechsafëerzéger 4:19 Read by cathar maiden
De blanne jong 2:30 Read by Sonia
Dîchter a fillchen 2:01 Read by Sonia
De lèwenslâf 2:22 Read by cathar maiden
Den hêrrejong 1:13 Read by Sonia
De baurejong 1:10 Read by cathar maiden
Ochsendreiwen 2:03 Read by cathar maiden
Weisz kuoben 4:41 Read by Sonia
De mount zó Random Lake 2:31 Read by cathar maiden
Stema de Krî oder Ibonk mécht de méschter 4:07 Read by cathar maiden
Hèrschtgedanken 1:19 Read by Sonia
Deier èrzen 2:42 Read by cathar maiden
De rechten oder den îre wê 2:23 Read by Sonia
Lidder a gedîchter fum Ns. Gonner: Maria consolatrix afflictorum 4:00 Read by Sonia
Ons sprôch 1:47 Read by Sonia
Deitsch se mer an deitsch bleiwe mer 1:33 Read by Sonia
Ons nei hêmécht 2:18 Read by Sonia
De muselwein 2:30 Read by cathar maiden
Hêmwë 2:41 Read by cathar maiden
D'ferkëert welt 2:39 Read by Sonia
Gottes fridden, Gottes macht 1:50 Read by Sonia
Den hèrscht 1:55 Read by Sonia
Dies irae 2:59 Read by Sonia
Der Engel-des-hêrren 2:31 Read by Sonia
Gesank 1:57 Read by cathar maiden
Gléck zóm neie jôr 1:27 Read by Sonia
D'schnëkleckelchen 1:21 Read by Sonia
Dein hèrz as e gotteshaus 0:56 Read by Sonia
Onsem nôper sei rôt 8:05 Read by cathar maiden
Mein hutt 0:49 Read by Sonia
De stêseler 2:39 Read by cathar maiden
Onser Hêrrgott an dë drei miseler 3:44 Read by cathar maiden
De schnë 3:35 Read by Sonia
Eng sêchen aus dem Eslêck 3:42 Read by Sonia
Casemîr fu Polen an de blanne Jang 2:50 Read by cathar maiden
Deitsch menner schwèren en deitschen êt 6:57 Read by cathar maiden
D'wîchtelcher zó Fîchten 2:13 Read by Sonia
D'wîchtelcher zó Stèrpenéch 3:42 Read by Sonia
D'wîchtelcher zó Recken 4:24 Read by Sonia
D'wîchtelcher zó Schéndels 4:48 Read by Sonia
Eng couragëert frâ 6:26 Read by cathar maiden
Brâf mêdercher 6:08 Read by Sonia
Den âle Schmit 4:16 Read by cathar maiden
Eng sêchen aus der Normandie 4:59 Read by Sonia