Skip to main content.

Prairieblummen

Gelesen von LibriVox Volunteers

Den ëmfangräichste Gedichtband vu Lëtzebuerger, déi am 19. Joerhonnert an d'USA ausgewandert sinn. Theme sinn Erënnerungen un d'Heemecht, d'Liewen an Amerika, d'Pionéierzäit, d'Solidaritéit innerhalb vun der Lëtzebuerger Communautéit, d'Relioun an amerikanesch a lëtzebuergesch Soen a Geschichten. D'Buch ass 1883 zu Dubuque, Iowa, erauskomm. Auteure sinn den Zeitungsmann Nicolas Gonner (1835-1892), de Farmer an Dichter Nicolas Edouard Becker (1842-1920), besser bekannt als Beckesch Klos, an de Jean-Baptiste Nau (1859-1891), deen nëmmen e puer Joer an Amerika war ier en erëm zréck op Lëtzebuerg komm ass.

The largest poetry collection of 19th-century emigrants from Luxembourg to the United States. Topics are reminiscences about Luxembourg, the new life in America, pioneers, solidarity, religion as well as American and Luxembourgish folklore. Published in Dubuque, Iowa, in 1883, it contains poems by newspaper editor Nicolas Gonner (1835-1892), farmer and poet Nicolas Edouard Becker (1842-1920), better known as Beckesch Klos, and Jean-Baptiste Nau (1859-1891), who only spent a few years in the Unites States before returning to Luxembourg. - Summary by Sandra Schmit (3 hr 5 min)

Chapters

Fîrwûrt

2:43

Read by Sandra Schmit

E puor wûrt îwer d'orthographie

10:54

Read by Sandra Schmit

Ons streiszchen

1:43

Read by Sonia

Lidder a gedîchter fum J. B. Nau: E sonett

1:10

Read by Sonia

E stûrm um mèr

1:40

Read by Sonia

Esó as dât

1:40

Read by Sonia

Hêm ! erém hêm !

2:07

Read by Sandra Schmit

Loscht fer ze rêsen

2:51

Read by Sonia

D'ferlôszent kant

2:47

Read by Sonia

Wèn as uochtonk wèrt ?

1:21

Read by Sandra Schmit

Zefriddenhêt fum létzebûrger an Amérika

1:40

Read by Sonia

De bèrchmann

2:07

Read by Sandra Schmit

Lidder a gedîchter fum N. E. Becker: Stë fest mei jong !

1:02

Read by Sandra Schmit

Bauereliddchen

1:23

Read by Sonia

Gelt ! gelt ! gelt !

2:21

Read by Sonia

Zur erénneronk

3:17

Read by Sonia

Am frëjôr

2:17

Read by Sandra Schmit

Zwê biller

1:18

Read by Sonia

Wanterlitt

4:16

Read by Sonia

Den âlen a séng peif

1:39

Read by Sonia

Den âle sechsafëerzéger

4:19

Read by Sandra Schmit

De blanne jong

2:30

Read by Sonia

Dîchter a fillchen

2:01

Read by Sonia

De lèwenslâf

2:22

Read by Sandra Schmit

Den hêrrejong

1:13

Read by Sonia

De baurejong

1:10

Read by Sandra Schmit

Ochsendreiwen

2:03

Read by Sandra Schmit

Weisz kuoben

4:41

Read by Sonia

De mount zó Random Lake

2:31

Read by Sandra Schmit

Stema de Krî oder Ibonk mécht de méschter

4:07

Read by Sandra Schmit

Hèrschtgedanken

1:19

Read by Sonia

Deier èrzen

2:42

Read by Sandra Schmit

De rechten oder den îre wê

2:23

Read by Sonia

Lidder a gedîchter fum Ns. Gonner: Maria consolatrix afflictorum

4:00

Read by Sonia

Ons sprôch

1:47

Read by Sonia

Deitsch se mer an deitsch bleiwe mer

1:33

Read by Sonia

Ons nei hêmécht

2:18

Read by Sonia

De muselwein

2:30

Read by Sandra Schmit

Hêmwë

2:41

Read by Sandra Schmit

D'ferkëert welt

2:39

Read by Sonia

Gottes fridden, Gottes macht

1:50

Read by Sonia

Den hèrscht

1:55

Read by Sonia

Dies irae

2:59

Read by Sonia

Der Engel-des-hêrren

2:31

Read by Sonia

Gesank

1:57

Read by Sandra Schmit

Gléck zóm neie jôr

1:27

Read by Sonia

D'schnëkleckelchen

1:21

Read by Sonia

Dein hèrz as e gotteshaus

0:56

Read by Sonia

Onsem nôper sei rôt

8:05

Read by Sandra Schmit

Mein hutt

0:49

Read by Sonia

De stêseler

2:39

Read by Sandra Schmit

Onser Hêrrgott an dë drei miseler

3:44

Read by Sandra Schmit

De schnë

3:35

Read by Sonia

Eng sêchen aus dem Eslêck

3:42

Read by Sonia

Casemîr fu Polen an de blanne Jang

2:50

Read by Sandra Schmit

Deitsch menner schwèren en deitschen êt

6:57

Read by Sandra Schmit

D'wîchtelcher zó Fîchten

2:13

Read by Sonia

D'wîchtelcher zó Stèrpenéch

3:42

Read by Sonia

D'wîchtelcher zó Recken

4:24

Read by Sonia

D'wîchtelcher zó Schéndels

4:48

Read by Sonia

Eng couragëert frâ

6:26

Read by Sandra Schmit

Brâf mêdercher

6:08

Read by Sonia

Den âle Schmit

4:16

Read by Sandra Schmit

Eng sêchen aus der Normandie

4:59

Read by Sonia